Energideklaration av byggnader

Vi har nu utfört ca 8.000 st energideklarationer sedan 2008!

Och vårt verksamhetsområde är Stockholm, Västervik och Kalmar län.

Våra kunder har bl.a. varit kommunala bolag samt många bostadsrättsföreningar både stora och små.

Vi samarbetar med många fastighetsmäklare och har deklarerat ca 800 st. villor per år.

Kostnaden för en energideklaration är avdragsgill vid försäljningen och den gäller i 10 år. Undantagna från lagen om Energideklaration är följande objekt:

– fristående byggnader vars golvyta understiger 50 m2
– tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst 2 år
– byggnad inrättad för fritidsboende åt 1-2 familjer
– byggnader för industriella ändamål och liknande
– kyrkor och andra byggnader för religösa ändamål

Energibalansberäkning

Vi använder de etablerade grundläggande teorierna i det energiberäkningsprogram som används. Det är viktigt att beakta hur energibalansen i en byggnad fungerar. Staten har krav och regler som styr hur politik kring energihushållning görs.

Sveby och Feby ger underlag med värden för förbrukningar vid energiberäkningar i byggnader.

Boverket tillhandahåller föreskrifter och allmänna råd för byggande där BBR utgör boverkets byggregler. Dessa regler måste följas vid ändring eller nybyggnation av en byggnad.

Energimonitorering innebär att fastigheters och verksamheters bas-last identifieras. Olika enheter, grupperingar av enheter, processer jämförs och data ifrån enskilda mätare ger direkt ett kraftfullt analysunderlag för att förändra beteende och exekvera relevanta åtgärder.

Eftersom Sverige har olika klimatzoner behöver dessa beaktas när energiberäkningar görs. I Stockholm utgår vi från data som är lokal och bygger på statistik från bl a SMHI. När byggnader typas och energikalkyler görs bedöms också olika källor till uppvärmning. Oavsett hur byggnaden ska värmas och hur många människor som ska vistas där sker beräkningen. Kraven skiljer sig också beroende på om byggnaden är uppvärmd med direktverkande el eller annan uppvärmning. Direktverkande el innebär att de element som är installerade är ansluta till elnätet. Detta medför en förhöjd energianvändning. Annan uppvärmning kan vara allt från vedeldning till bergvärme.

Här kan ni läsa om energibalansberäkningar för byggnader som beskrivs av det tekniska konsultbolaget Franska Bukten i Stockholm.


Lagen om energideklaration för byggnader

Boverkets regelsammanställning


 Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen