TjänsterVi är en miljökonsult inom byggsektorn och bolaget har en certifierad energiexpert som är byggnadsingenjör.

     Vi mäter upp farliga och olämpliga miljöer och dokumenterar det.

     Vi utför följande:

 • Energideklarationer med certifierad energiexpert.
 • Energibesiktningar, letar svagheter i värmeisolering mm.
 • Fuktskadebesiktningar, fuktmätningar.
 • Termograferingar inkl. rapportering. Vi letar fram golvvärmerör innan håltagning.
 • Vi mäter och kartlägger magnetiska och elektriska fält med proffessionella mätinstrument.
 • Långtids- och korttidsmätningar av radon enligt SSM.
 • Vi gör uppföljningsmätningar av radon efter utförda radonsänkande åtgärder.
 • Vi gör ljudmätningar och mäter upp störande ljud.
 • Vi mäter belysningsvärden i antal Lux, för att konstatera att tillräcklig belysning finns, eller störande belysning.
 • Miljöinventeringar av fastigheter enligt CMF  och MIBB. Inventering av hyresgästers boendemiljö.
 • Miljöinventeringar inför rivningslov och ombyggnader.
 • Fuktskydd, upprättar fuktskyddsbeskrivningar och utför fuktmätningar i betong och trä och är auktoriserade enl. BF9K . 
 • Miljöronder, vi utför miljöronder på byggarbetsplatser för att minimera farliga ämnen i byggnadsmaterial.